åŸ?!DOCTYPE html> 酒盒匡î…装定制覡âç‚¹ - 河南翰林苑彩色包装有限公å?/title> <meta name="applicable-device" content="pc,mobile"/> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform"/> <meta name="MobileOptimized" content="width"/> <meta name="HandheldFriendly" content="true"/> <meta name="keywords" content="成年人一级视频" /> <link href="/template/YXX0032/css/base.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <link href="/template/YXX0032/css/style.css" rel="stylesheet" type="text/css" /> <script type="text/javascript" src="/template/YXX0032/js/jquery-1.8.0.min.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/YXX0032/js/foucsbox.js" ></script> <meta name="mobile-agent" content="format=xhtml;url=http://m.nnkqgm.com/"> <meta name="mobile-agent" content="format=html5;url=http://m.nnkqgm.com/"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https'){ bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else{ bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> <script> (function(){ var canonicalURL, curProtocol; //Get the <link> tag var x=document.getElementsByTagName("link"); //Find the last canonical URL if(x.length > 0){ for (i=0;i<x.length;i++){ if(x[i].rel.toLowerCase() == 'canonical' && x[i].href){ canonicalURL=x[i].href; } } } //Get protocol if (!canonicalURL){ curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; } else{ curProtocol = canonicalURL.split(':')[0]; } //Get current URL if the canonical URL does not exist if (!canonicalURL) canonicalURL = window.location.href; //Assign script content. Replace current URL with the canonical URL !function(){var e=/([http|https]:\/\/[a-zA-Z0-9\_\.]+\.baidu\.com)/gi,r=canonicalURL,t=document.referrer;if(!e.test(r)){var n=(String(curProtocol).toLowerCase() === 'https')?"https://sp0.baidu.com/9_Q4simg2RQJ8t7jm9iCKT-xh_/s.gif":"//api.share.baidu.com/s.gif";t?(n+="?r="+encodeURIComponent(document.referrer),r&&(n+="&l="+r)):r&&(n+="?l="+r);var i=new Image;i.src=n}}(window);})(); </script> </head> <body id="htsnny" > <div style='display:none'><q id='M1brn6'></q><tt id='M1brn6'><dd id='M1brn6'><noscript id='M1brn6'><dl id='M1brn6'><i id='M1brn6'></i><dd id='M1brn6'></dd></dl></noscript></dd></tt><tr id='M1brn6'></tr><td id='M1brn6'></td><q id='M1brn6'></q><dd id='M1brn6'></dd><div id='M1brn6'><button id='M1brn6'><tfoot id='M1brn6'><i id='M1brn6'><dl id='M1brn6'><i id='M1brn6'><strike id='M1brn6'><dt id='M1brn6'></dt></strike></i></dl></i><pre id='M1brn6'></pre></tfoot><u id='M1brn6'></u><small id='M1brn6'></small></button><tr id='M1brn6'></tr></div><strike id='M1brn6'></strike><label id='M1brn6'></label><button id='M1brn6'></button><optgroup id='M1brn6'></optgroup><dd id='M1brn6'></dd><sup id='M1brn6'><del id='M1brn6'><strike id='M1brn6'><dd id='M1brn6'></dd></strike></del></sup><fieldset id='M1brn6'><p id='M1brn6'></p></fieldset><big id='M1brn6'><big id='M1brn6'><address id='M1brn6'><dl id='M1brn6'></dl></address><dd id='M1brn6'></dd><table id='M1brn6'><abbr id='M1brn6'><strong id='M1brn6'><blockquote id='M1brn6'></blockquote></strong></abbr><td id='M1brn6'><pre id='M1brn6'></pre></td></table></big></big><q id='M1brn6'><abbr id='M1brn6'><thead id='M1brn6'></thead></abbr></q><li id='M1brn6'><q id='M1brn6'><acronym id='M1brn6'><dd id='M1brn6'><td id='M1brn6'><noframes id='M1brn6'><tr id='M1brn6'><strong id='M1brn6'></strong><small id='M1brn6'></small><button id='M1brn6'></button><li id='M1brn6'><noscript id='M1brn6'><big id='M1brn6'></big><dt id='M1brn6'></dt></noscript></li></tr><ol id='M1brn6'><option id='M1brn6'><table id='M1brn6'><blockquote id='M1brn6'><tbody id='M1brn6'></tbody></blockquote></table></option></ol><u id='M1brn6'></u><kbd id='M1brn6'><kbd id='M1brn6'></kbd></kbd></noframes><abbr id='M1brn6'></abbr></td></dd></acronym></q></li><thead id='M1brn6'><button id='M1brn6'><abbr id='M1brn6'></abbr></button></thead><button id='M1brn6'><u id='M1brn6'><u id='M1brn6'></u></u><tr id='M1brn6'><optgroup id='M1brn6'><dd id='M1brn6'><dfn id='M1brn6'><tt id='M1brn6'><thead id='M1brn6'><optgroup id='M1brn6'></optgroup></thead></tt><legend id='M1brn6'></legend><noframes id='M1brn6'><b id='M1brn6'><form id='M1brn6'></form></b></noframes></dfn><pre id='M1brn6'></pre></dd></optgroup><dl id='M1brn6'><big id='M1brn6'><dd id='M1brn6'><td id='M1brn6'><dir id='M1brn6'></dir></td></dd></big><optgroup id='M1brn6'></optgroup><dfn id='M1brn6'></dfn></dl></tr></button><strong id='M1brn6'></strong><ol id='M1brn6'><dfn id='M1brn6'><kbd id='M1brn6'></kbd></dfn></ol><ul id='M1brn6'></ul><noframes id='M1brn6'></noframes><blockquote id='M1brn6'></blockquote><fieldset id='M1brn6'></fieldset><sup id='M1brn6'><p id='M1brn6'><tt id='M1brn6'><sup id='M1brn6'><bdo id='M1brn6'><ol id='M1brn6'><sup id='M1brn6'><dl id='M1brn6'><em id='M1brn6'><label id='M1brn6'></label></em></dl></sup></ol></bdo><address id='M1brn6'></address></sup></tt></p><fieldset id='M1brn6'><noframes id='M1brn6'><code id='M1brn6'><strong id='M1brn6'></strong></code></noframes></fieldset></sup><sup id='M1brn6'></sup><div id='M1brn6'><pre id='M1brn6'><select id='M1brn6'></select><td id='M1brn6'></td></pre></div><kbd id='M1brn6'><u id='M1brn6'></u></kbd><div id='M1brn6'></div><blockquote id='M1brn6'></blockquote><q id='M1brn6'></q><th id='M1brn6'></th><big id='M1brn6'></big><address id='M1brn6'><b id='M1brn6'><select id='M1brn6'></select></b></address><code id='M1brn6'></code><ul id='M1brn6'><strike id='M1brn6'></strike></ul><noscript id='M1brn6'></noscript><pre id='M1brn6'></pre><div id='M1brn6'><p id='M1brn6'></p></div><tfoot id='M1brn6'></tfoot><thead id='M1brn6'><bdo id='M1brn6'></bdo></thead><kbd id='M1brn6'></kbd><p id='M1brn6'><fieldset id='M1brn6'><style id='M1brn6'></style></fieldset></p><acronym id='M1brn6'><big id='M1brn6'><code id='M1brn6'></code></big></acronym><noframes id='M1brn6'><fieldset id='M1brn6'></fieldset></noframes><ol id='M1brn6'></ol><font id='M1brn6'></font><td id='M1brn6'><ol id='M1brn6'></ol></td><center id='M1brn6'></center><option id='M1brn6'></option><legend id='M1brn6'></legend><big id='M1brn6'></big><sub id='M1brn6'><ol id='M1brn6'><li id='M1brn6'><label id='M1brn6'></label></li></ol></sub><i id='M1brn6'><ol id='M1brn6'></ol></i><del id='M1brn6'></del><tr id='M1brn6'><tr id='M1brn6'><bdo id='M1brn6'><form id='M1brn6'><em id='M1brn6'></em><ins id='M1brn6'><center id='M1brn6'><center id='M1brn6'></center></center></ins><pre id='M1brn6'><em id='M1brn6'></em><abbr id='M1brn6'><legend id='M1brn6'><div id='M1brn6'><center id='M1brn6'></center></div></legend></abbr></pre></form></bdo></tr></tr><b id='M1brn6'></b><noframes id='M1brn6'><span id='M1brn6'></span></noframes><font id='M1brn6'><ol id='M1brn6'></ol></font><td id='M1brn6'><abbr id='M1brn6'><option id='M1brn6'><big id='M1brn6'></big></option></abbr><dfn id='M1brn6'></dfn></td><form id='M1brn6'><legend id='M1brn6'></legend></form><td id='M1brn6'><strike id='M1brn6'><blockquote id='M1brn6'></blockquote></strike></td><sup id='M1brn6'><fieldset id='M1brn6'><li id='M1brn6'></li></fieldset></sup><option id='M1brn6'></option><thead id='M1brn6'></thead><del id='M1brn6'></del><b id='M1brn6'><tfoot id='M1brn6'></tfoot><i id='M1brn6'></i></b><sup id='M1brn6'></sup><thead id='M1brn6'></thead><kbd id='M1brn6'></kbd><acronym id='M1brn6'><strike id='M1brn6'></strike></acronym><table id='M1brn6'><select id='M1brn6'></select></table><strong id='M1brn6'></strong><center id='M1brn6'></center><p id='M1brn6'><b id='M1brn6'><bdo id='M1brn6'><span id='M1brn6'></span></bdo></b></p><tr id='M1brn6'><form id='M1brn6'><strong id='M1brn6'><dir id='M1brn6'></dir></strong><th id='M1brn6'></th></form><strong id='M1brn6'><select id='M1brn6'></select></strong></tr><form id='M1brn6'><pre id='M1brn6'></pre></form><code id='M1brn6'></code><optgroup id='M1brn6'></optgroup><strong id='M1brn6'><td id='M1brn6'><table id='M1brn6'><legend id='M1brn6'><legend id='M1brn6'><big id='M1brn6'><fieldset id='M1brn6'><q id='M1brn6'><tfoot id='M1brn6'><big id='M1brn6'><tt id='M1brn6'><thead id='M1brn6'></thead></tt></big><p id='M1brn6'></p><button id='M1brn6'><table id='M1brn6'><ins id='M1brn6'></ins><tt id='M1brn6'><li id='M1brn6'><thead id='M1brn6'></thead></li></tt></table></button></tfoot></q></fieldset></big></legend></legend></table><tr id='M1brn6'><td id='M1brn6'></td><tfoot id='M1brn6'></tfoot></tr><strong id='M1brn6'><span id='M1brn6'><dfn id='M1brn6'></dfn><bdo id='M1brn6'><thead id='M1brn6'></thead></bdo></span></strong></td></strong><button id='M1brn6'></button><ol id='M1brn6'><font id='M1brn6'><blockquote id='M1brn6'><center id='M1brn6'></center></blockquote></font></ol><strong id='M1brn6'></strong><dl id='M1brn6'><legend id='M1brn6'></legend><sub id='M1brn6'><small id='M1brn6'></small></sub></dl><style id='M1brn6'></style><pre id='M1brn6'><code id='M1brn6'></code></pre><big id='M1brn6'></big><font id='M1brn6'></font><bdo id='M1brn6'></bdo><dfn id='M1brn6'><dd id='M1brn6'><button id='M1brn6'><strike id='M1brn6'><div id='M1brn6'><div id='M1brn6'><legend id='M1brn6'></legend></div></div></strike></button><optgroup id='M1brn6'><q id='M1brn6'></q></optgroup></dd><ol id='M1brn6'><q id='M1brn6'><dfn id='M1brn6'><button id='M1brn6'><tbody id='M1brn6'><tbody id='M1brn6'></tbody></tbody></button></dfn></q></ol></dfn><dl id='M1brn6'></dl><fieldset id='M1brn6'></fieldset><u id='M1brn6'></u><div id='M1brn6'><ins id='M1brn6'></ins></div><strong id='M1brn6'></strong><center id='M1brn6'></center><strong id='M1brn6'></strong><small id='M1brn6'></small><td id='M1brn6'><q id='M1brn6'><q id='M1brn6'><b id='M1brn6'><optgroup id='M1brn6'></optgroup></b></q><ol id='M1brn6'><bdo id='M1brn6'></bdo></ol><dd id='M1brn6'><th id='M1brn6'></th></dd><blockquote id='M1brn6'></blockquote><ul id='M1brn6'><style id='M1brn6'></style></ul></q></td><noscript id='M1brn6'></noscript><ol id='M1brn6'></ol><p id='M1brn6'></p><strong id='M1brn6'><big id='M1brn6'></big><strike id='M1brn6'><q id='M1brn6'><sup id='M1brn6'></sup></q></strike></strong><p id='M1brn6'><thead id='M1brn6'><acronym id='M1brn6'><tfoot id='M1brn6'><kbd id='M1brn6'></kbd><form id='M1brn6'></form></tfoot></acronym></thead></p><fieldset id='M1brn6'></fieldset><b id='M1brn6'><dt id='M1brn6'></dt></b><sup id='M1brn6'></sup><label id='M1brn6'></label><noframes id='M1brn6'><ins id='M1brn6'></ins></noframes><td id='M1brn6'></td><dfn id='M1brn6'></dfn><font id='M1brn6'><style id='M1brn6'></style></font><tr id='M1brn6'><td id='M1brn6'></td></tr><dfn id='M1brn6'><ul id='M1brn6'></ul></dfn><tr id='M1brn6'></tr><abbr id='M1brn6'></abbr><strong id='M1brn6'></strong><dt id='M1brn6'></dt><span id='M1brn6'><label id='M1brn6'><td id='M1brn6'></td></label><address id='M1brn6'></address></span><label id='M1brn6'><bdo id='M1brn6'><dt id='M1brn6'><dl id='M1brn6'></dl></dt></bdo></label><abbr id='M1brn6'><optgroup id='M1brn6'></optgroup></abbr><code id='M1brn6'></code><address id='M1brn6'><thead id='M1brn6'></thead></address><td id='M1brn6'><style id='M1brn6'><tbody id='M1brn6'></tbody><strong id='M1brn6'></strong></style></td><ul id='M1brn6'><ul id='M1brn6'></ul></ul><del id='M1brn6'></del><th id='M1brn6'><option id='M1brn6'><legend id='M1brn6'></legend></option></th><b id='M1brn6'></b><i id='M1brn6'><noscript id='M1brn6'></noscript></i><q id='M1brn6'></q><select id='M1brn6'></select><option id='M1brn6'></option><optgroup id='M1brn6'><big id='M1brn6'></big></optgroup><noframes id='M1brn6'><acronym id='M1brn6'><em id='M1brn6'></em><td id='M1brn6'><div id='M1brn6'></div></td></acronym><address id='M1brn6'><big id='M1brn6'><big id='M1brn6'></big><legend id='M1brn6'></legend></big></address></noframes><ul id='M1brn6'></ul><abbr id='M1brn6'><p id='M1brn6'><small id='M1brn6'><bdo id='M1brn6'><code id='M1brn6'><i id='M1brn6'><legend id='M1brn6'></legend></i><sub id='M1brn6'></sub></code></bdo></small></p></abbr><noscript id='M1brn6'></noscript><tr id='M1brn6'></tr><select id='M1brn6'><button id='M1brn6'><dfn id='M1brn6'><p id='M1brn6'></p><q id='M1brn6'></q></dfn></button><noframes id='M1brn6'></noframes><b id='M1brn6'></b></select><font id='M1brn6'></font><option id='M1brn6'></option><fieldset id='M1brn6'></fieldset><noframes id='M1brn6'><i id='M1brn6'><div id='M1brn6'><ins id='M1brn6'></ins></div></i></noframes><tr id='M1brn6'></tr><label id='M1brn6'><small id='M1brn6'></small><b id='M1brn6'></b></label><noscript id='M1brn6'><tr id='M1brn6'></tr><div id='M1brn6'></div><noscript id='M1brn6'></noscript><tr id='M1brn6'></tr></noscript><center id='M1brn6'></center><dl id='M1brn6'></dl><blockquote id='M1brn6'></blockquote><pre id='M1brn6'><dl id='M1brn6'><noframes id='M1brn6'><i id='M1brn6'></i></noframes><dt id='M1brn6'></dt></dl><label id='M1brn6'><dfn id='M1brn6'></dfn></label></pre><dir id='M1brn6'></dir><strike id='M1brn6'></strike><thead id='M1brn6'></thead><span id='M1brn6'></span><i id='M1brn6'></i><font id='M1brn6'></font><style id='M1brn6'></style><font id='M1brn6'></font><td id='M1brn6'><select id='M1brn6'><b id='M1brn6'><address id='M1brn6'><noscript id='M1brn6'><acronym id='M1brn6'></acronym></noscript></address><style id='M1brn6'><tbody id='M1brn6'></tbody></style></b></select><ul id='M1brn6'><thead id='M1brn6'></thead></ul></td><strike id='M1brn6'><dt id='M1brn6'></dt></strike><dfn id='M1brn6'></dfn><dir id='M1brn6'><b id='M1brn6'></b><font id='M1brn6'></font></dir><ul id='M1brn6'></ul><q id='M1brn6'></q><acronym id='M1brn6'></acronym><center id='M1brn6'><strong id='M1brn6'></strong></center><ins id='M1brn6'><label id='M1brn6'></label><span id='M1brn6'></span></ins><li id='M1brn6'><blockquote id='M1brn6'></blockquote></li><th id='M1brn6'><table id='M1brn6'></table></th><tfoot id='M1brn6'></tfoot><ins id='M1brn6'></ins><table id='M1brn6'></table><noscript id='M1brn6'><del id='M1brn6'><ol id='M1brn6'><center id='M1brn6'><ul id='M1brn6'></ul><div id='M1brn6'></div></center></ol></del></noscript><strong id='M1brn6'><legend id='M1brn6'></legend><td id='M1brn6'></td></strong><font id='M1brn6'><font id='M1brn6'></font></font><noscript id='M1brn6'><em id='M1brn6'><form id='M1brn6'><sub id='M1brn6'></sub></form><bdo id='M1brn6'></bdo></em></noscript><address id='M1brn6'></address><center id='M1brn6'><del id='M1brn6'></del><sup id='M1brn6'></sup></center><kbd id='M1brn6'></kbd><font id='M1brn6'><b id='M1brn6'></b><table id='M1brn6'></table><blockquote id='M1brn6'></blockquote></font><big id='M1brn6'><q id='M1brn6'><center id='M1brn6'><button id='M1brn6'></button></center></q></big><i id='M1brn6'><form id='M1brn6'><option id='M1brn6'></option><dir id='M1brn6'><thead id='M1brn6'></thead></dir></form><tr id='M1brn6'><strike id='M1brn6'><noframes id='M1brn6'><dl id='M1brn6'></dl></noframes></strike><dt id='M1brn6'></dt></tr></i><dfn id='M1brn6'></dfn><tbody id='M1brn6'></tbody><select id='M1brn6'><dir id='M1brn6'><noscript id='M1brn6'><th id='M1brn6'><strike id='M1brn6'></strike><small id='M1brn6'></small></th></noscript><tbody id='M1brn6'><em id='M1brn6'><optgroup id='M1brn6'></optgroup><style id='M1brn6'><tr id='M1brn6'></tr><address id='M1brn6'></address></style></em></tbody><code id='M1brn6'><noscript id='M1brn6'><ins id='M1brn6'><font id='M1brn6'></font></ins></noscript></code></dir><p id='M1brn6'></p><dl id='M1brn6'></dl></select><form id='M1brn6'><bdo id='M1brn6'></bdo><optgroup id='M1brn6'><tbody id='M1brn6'></tbody></optgroup><blockquote id='M1brn6'><button id='M1brn6'><pre id='M1brn6'><li id='M1brn6'><tfoot id='M1brn6'><kbd id='M1brn6'></kbd></tfoot><fieldset id='M1brn6'><dd id='M1brn6'></dd></fieldset></li></pre></button><table id='M1brn6'></table><span id='M1brn6'><dl id='M1brn6'></dl></span></blockquote></form><em id='M1brn6'><small id='M1brn6'><blockquote id='M1brn6'></blockquote></small></em><tfoot id='M1brn6'></tfoot><del id='M1brn6'><pre id='M1brn6'></pre></del><em id='M1brn6'><acronym id='M1brn6'><th id='M1brn6'></th></acronym></em><fieldset id='M1brn6'></fieldset><code id='M1brn6'><noframes id='M1brn6'></noframes></code><form id='M1brn6'><optgroup id='M1brn6'><dir id='M1brn6'></dir></optgroup></form><strong id='M1brn6'></strong><ins id='M1brn6'><option id='M1brn6'></option></ins><dd id='M1brn6'></dd><span id='M1brn6'><tbody id='M1brn6'></tbody></span><strong id='M1brn6'><pre id='M1brn6'><form id='M1brn6'></form></pre></strong><li id='M1brn6'><abbr id='M1brn6'><dir id='M1brn6'></dir><acronym id='M1brn6'></acronym></abbr></li><ol id='M1brn6'></ol><strike id='M1brn6'></strike><label id='M1brn6'></label><legend id='M1brn6'><address id='M1brn6'><thead id='M1brn6'><tr id='M1brn6'></tr></thead></address><dt id='M1brn6'></dt></legend><thead id='M1brn6'></thead><ins id='M1brn6'><big id='M1brn6'></big></ins><kbd id='M1brn6'></kbd><center id='M1brn6'><acronym id='M1brn6'></acronym><code id='M1brn6'></code></center><ul id='M1brn6'><pre id='M1brn6'></pre></ul><style id='M1brn6'><dt id='M1brn6'><noframes id='M1brn6'></noframes></dt><sub id='M1brn6'></sub><b id='M1brn6'><thead id='M1brn6'></thead></b></style><center id='M1brn6'></center><button id='M1brn6'></button><bdo id='M1brn6'><sub id='M1brn6'><noframes id='M1brn6'><blockquote id='M1brn6'><q id='M1brn6'><noscript id='M1brn6'></noscript><dt id='M1brn6'></dt></q></blockquote><noframes id='M1brn6'><i id='M1brn6'></i></noframes></noframes></sub></bdo></div> <div class="top"> <div class="w"> <div class="fl top_l">沛_—¾˜°æž—苑彩色塽Œ…装有限公åæ€Ø“©I您免è´ÒŽ¡¿ä¾?a href="/">郑州¾_‘Ö¿´ÖøÏ·½“åŒ…装åŽ?/a>ã€?a href="/supply/">沛_—é…’ç›’ÏÉÆ÷Ö®ÖÐ包装</a>ã€?a href="/news/">½C¼å“ç›’厂家哪家好</a>½{¡½‰ç›¸å…³ä¿¡æ¯ï¼Œæ•¬è¯·å…Ïx³¨åQ?/div> <div class="fr top_r"><script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/29293/stat/"></script></div> </div> </div> <div class="head"> <div class="w"> <div class="logo fl"><img src="/uploads/logo/20170425042110.png" alt="沛_—¾˜°æž—苑彩色包装殐ÄÜÕßëyÒÔÓâÔ½œ‰é™å…¬å? width="358" height="77"/></div> <div class="nav fr"> <ul> <li><a href="/" title="" rel="nofollow">¾|‘站首页</a></li> <li><a href="/htsnny/about/" title="" rel="nofollow">关于我们</a></li> <li><a href="/htsnny/supply/" title="" rel="nofollow">产品中心</a></li> <li><a href="/htsnny/news/" title="" rel="nofollow">新闻中心</a></li> <li><a href="/htsnny/contact/" title="" rel="nofollow">联系戨Ž‘们</a></li> </ul> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> <div class="ban"> <div class="banPa"> <div id="foucsBox"> <ul class="imgCon"></ul> <div class="foucs"></div> </div> <script type="text/javascript"> imgLink = new Array(); picarr = new Array(); textarr = new Array(); var swf_width=1920; var swf_height=560; var files = ""; var links = ""; var texts = ""; picarr[1] = "/uploads/link/1.jpg"; picarr[2] = "/uploads/link/2.jpg"; picarr[3] = "/uploads/link/3.jpg"; picarr[4] = "/uploads/link/4.jpg"; imgLink[1] = "javascript:void(0)"; imgLink[2] = "javascript:void(0)"; imgLink[3] = "javascript:void(0)"; imgLink[4] = "javascript:void(0)"; for(i=1;i<picarr.length;i++){ if(files=="") files = picarr[i]; else files += "|"+picarr[i]; $(".imgCon").append(" <li><a target='_blank'><img src="/news/+picarr[i]+" /></a></li>");//调用吨èŽå°å›„¡‰‡ } for(i=1;i<imgLink.length;i++){ if(links=="") links = imgLink[i]; else links += "|"+imgLink[i]; $(".imgCon").find("a").attr("href",imgLink[i]);//调用后台链接 } for(i=1;i<textarr.length;i++){ if(texts=="") texts = textarr[i]; else texts += "|"+textarr[i]; } </script> </div> </div> <div class="main"> <div class="w"> <div class="cpleft fl"> <div class="leftbox fl"> <h3>新闻中心</h3> <div class="left_list"> <h4>新驖—»¾cÕdˆ«</h4> <ul class="sort"> <li><a href="/htsnny/news/hydt/" title="行业动æ€?>行业动æ€?/a></li> <li><a href="/news/gsxw/" title="公司新闻">公司新闻</a></li> <li><a href="/htsnny/news/cjwd/" title="ŒŽ¸è§é—®ç­”">ŒŽ¸è§é—®ç­”</a></li> </ul> <div class="clear"></div> <h4>联系我们</h4> <div class="left_cont"> <p>联系åQšçŽ‹¾lç†</p> <p>手机: 13937107075</p> <p>电话: 13213137719</p> <p>邮箱: <a href="/htsnny/news/mailto:1203167272@qq.com" rel="nofollow">1203167272@qq.com</a></p> <p>¾|‘址: www.hahly.com</p> <p>地址: 郑州ŒŽ‚新郑市郭店工业园轻工èµ\中段</p> </div> <div class="n_tel"><span>咨询热线<em>13213137719</em></span></div> </div> </div> </div> <div class="cpright fr"> <div class="crumb"> <h3>新闻详情</h3><span>您的位置åQ?a href="/">首页</a> > <a href="/htsnny/news/cjwd/">ŒŽ¸è§é—®ç­”</a> > 详细内容</span> </div> <div class="clear rightbox"> <div class="detail_t"> <h1>酒盒包装定制覡âç‚¹</h1> <p>来源åQ?a href='/news/252.html'>/news/252.html</a>   å‘布旉™—´åQ?020-11-25</p> </div> <div class="pro_detail"> <p><p> <img style="max-width:100%;" src="/uploads/news/20201125062024.jpg" /> </p> <p> <a target="_blank" href="/htsnny/news/252.html"><a href="/supply/240.html" target="_blank">酒盒</a>包装审ɚ制要点</a><br /> 一åQŒé¡Ó…’盒包装选材要合适ã€?br /> 包ç¡Óº¸˜q‡åŽšçš?a href="/supply/154.html" target="_blank">½C¼å“ç›?/a>裱出来之后容易è“v泡,且显得呆板,而过薄的则实¡í用性差åQŒä¸€èˆ¬çš„酒包¨u¾U”Rƒ½ç”¨åŒé“œæˆ–å“‘é“œ¾U¸ï¼Œåœ¨å…·ä½“åӋ„ßMÐÐÖøˆ¶ä½œè¿‡½E‹ä¸­åQŒç”Ÿäº§å•†åº”该æ ÒŽ®å®¢æˆ·£À 的需求进行选纸åQŒä»¥æ»¡èƒö¡þŒŽ‚场需求ã€?br /> 二,酒盒设计要有个性ã€?br /> ¾_¾è£…½C¼å“ç›’市场竞亡ԉ激烈,有个性的酒盒才能Õf²»¶¨ÎüÊÕÁËß@»ðŒÙÐԌšØå¸å¼•æ¶ˆè´¹è€…的注意åQ¡øŒç•…销ŒŽ‚场¾Å»ÃÕæÈ˱»ß@¹Éšâ„ݽo‡˜µ½ÁËåQŒå› æ­¤ï¼Œåœ¨ç¤¼å“ç›’制作¡ü的过½E‹ä¸­åQŒåˆ¶ç‰ˆè¦åœ¨é¢œè‰ŒÓ€æ¬¾å¼æ–¹é¢å¢žå¼ºå…¶ç‰ÒŽ®Šæ€§ã€?br /> 三,酒盒印刷衡©¨é¢å¤„理工艺要精湛ã€?br /> 酒盒的印刷工è‰ø™¦æ±‚很 àÍ高,在印刯‚¿‡¦ï½E‹ä¸­ä¸åº”出现颜色差异、墨炏V€çƒ‚版等åQŒè¿™ä¼šåª„响酒盒的销售。印刷厂应该提高¾_¾è£…½C¼ç›’印刷生äñ”¨z工艺åQŒæé«˜ç²»ÄÜÓнzºÁ´óÒ⤼品盒质量ã€?</p></p> <div class="tag">相关标签åQ?a href='/key.aspx?k=%e9%85%92%e7%9b%92%e5%8c%85%e8%a3%85%e5%ae%9a%e5%88%b6'>酒盒包装定制</a>,</div> <div class="tag"><div>上一æ?<a href="/htsnny/news/253.html">郑州½C¼å“ç›’厂印刷时要留意的事™å?/a></div> <div>下一æ?<a href="251.html">沛_—½C¼ç›’包装要点</a></div> </div> </div> <div class="news_related"> <h4>相关资讯</h4> <ul> <li> <a href="/htsnny/news/252.html" title="酒盒包装定å¾Í›]ÓÐÁË•Ϣˆ¶è¦ç‚¹" rel="nofollow">酒盒包装定制要çß@˜Ó‚¹</a> <span class="fr">2020-11-25</span> </li> </ul> </div> <div class="clear"></div> <div class="pro_related"> <h4>相关产品</h4> <ul> <li> <a href="/htsnny/supply/235.html" title="酒盒包装定制" rel="nofollow"><img src="http://cmsimgshow.zhuchao.cc/29293/201812171546426512929374877.jpg" alt="酒盒包装定制"/></a> <p><a href="/htsnny/supply/235.html" title="酒盒包装定制" rel="nofollow">酒盒包装定制</a></p> </li> </ul> </div> </div> </div> <div class="clear"></div> </div> </div> <div class="footer"> <div class="w"> <div class="info fl"> <p>Copyright©www.hahly.com(<a title="复制链接" href="javascript:copyURL();" target="_parent" rel="nofollow">复制链接</a>) 沛_—¾˜°æž—苑彩色包装有限公å?nbsp;  备案åøP¼š<a href="http://www.miitbeian.gov.cn" target="_blank" rel="nofollow">豫ICPå¤?7014729å?1</a></p> <p>½C¼å“ç›’厂家哪家好哪家好?定制生äñ”多少钱?沛_—½C¼å“ç›’怎么æ øP¼Ÿ¡Æ¡¡æ²›_—¾˜°æž—苑彩色包装有限公åæ€¸“业生产郑巡÷žé«˜æ¡£ç¤¼å“ç›’、郑州精品包装厂、礼品猍Á¦ÄÜÀ­Õl×ö‰|±³›’厂家哪家好ç¡û­‰é«˜å“è´¨äñ”品,‹Æ¢è¿Žæ¥ç”µç”Ÿäñ”定制åQßBºÆЦ²[²[½âáŒÁËÆðí?/p> <p>热门城å¡è¸‚推广: <a href="/htsnny/xinjiang.html" title="新疆" target="_blank" >新疆</a> <a href="/htsnny/ningxia.html" title="宁夏" target="_blank" >宁夏</a> <a href="/htsnny/hena.html" title="沛_—" target="_blank" >沛_—</a> <a href="/htsnny/shanxi.html" title="陕西" target="_blank" >陕西</a> <a href="/htsnny/shanxi.html" title="å±Þp¥¿" target="_blank" >å±Þp¥¿</a></p> <p> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/cmode/"></script> <script type="text/javascript" src="http://home.nestcms.com/year/2017-03-20/"></script>    Powered by<a href="http://www.nestcms.com" title="企业¾pȝ»Ÿ" target="_blank" rel="nofollow">½{‘å°l</a>   æŠ€æœ¯æ”¯æŒï¼š<a href="http://www.hezhichuang.com" title="沛_—合之åˆ? target="_blank" rel="nofollow">沛_—合之åˆ?/a> </p> </div> </div> </div> <script> $(function(){ $(".nav li a").each(function () { if ($(this).attr("href") == window.location.pathname) { $(".nav li a").removeClass('cur'); $(this).addClass('cur'); return false; } }); }) </script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImVar.js"></script> <script type="text/javascript" src="../im/js/ImJS.js"></script> <script type="text/javascript" src="/template/YXX0032/js/main.js" ></script> <!-- 0 0 - 9 . n e t --></body> </html>